Garda Síochána Galway/Gaillimh 1922- 2022

Garda Síochána Galway/Gaillimh 1922- 2022 exhibition commemorates 100 years of An Garda Síochána serving the people of County Galway.

The Garda Síochána will succeed not by force of arms or numbers, but on their moral authority as servants of the people.” – Michael Staines, Garda Commissioner, 1922

A new exhibition entitled Garda Síochána Galway/Gaillimh 1922- 2022 is currently on display in Galway City Museum.

This exhibition gives an insight into the founding of An Garda Síochána and how An Garda Síochána developed its own style of policing in Ireland since the foundation of the state. With a particular focus on County Galway and its Gaeltacht, the exhibition highlights how An Garda Síochána has contributed to building a safe and peaceful society, and how members of An Garda Síochána forge strong relationships with the local communities in which they work and live.

It shows the changing roles and evolving codes of conduct of An Garda Síochána over the past 100 years, which do not only manifest themselves in the training and behaviour of the members of the force but also in their gender and cultural backgrounds, their uniforms and their equipment.

Furthermore, the exhibition pays tribute to members of An Garda Síochána who made outstanding efforts to keep their communities safe, some of them losing their life in doing so. Their bravery is remembered in a Roll of Honour and through the awarding of Scott medals.

Project Development Team were Superintendent Damien Flanagan, An Garda Síochána; & Marie Mannion, Heritage Officer, Galway County Council; Dr Conor McNamara, Historian in Residence, Galway County Council; Eithne Verling, Director, Galway City Museum; Damien Donnellan, Exhibitions and Education, Galway City Museum, Eoin O’Neill, Collections, Galway City Museum, James Reynolds, Conservation, Galway City Museum.

The exhibition was funded by Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media (Decade of Centenaries Local Authority Funding), An Garda Síochána, Galway County Council & Galway City Council.

The exhibition can be seen at Galway City Museum for the month of June from Tuesday to Saturday from 10am to 5pm.  It is also available online at https://heritage.galwaycommunityheritage.org/content/category/topics/an-garda-siochana-galway-gaillimh-1922-2022  In addition to this the exhibition will travel around the city and county over the coming year.

Garda Síochána Galway/Gaillimh 1922- 2022 exhibition commemorates 100 years of An Garda Síochána serving the people of County Galway.

The Garda Síochána will succeed not by force of arms or numbers, but on their moral authority as servants of the people.” – Michael Staines, Garda Commissioner, 1922

Tugtar léargas sa taispeántas seo ar bhunú an Gharda Síochána agus ar mar a d’fhorbair an Garda Síochána a stíl póilíneachta féin in Éirinn ó bunaíodh an stát. Leis an taispeántas, ina bhfuil béim ar leith ar Chontae na Gaillimhe agus an ceantar Gaeltachta atá inti, tarraingítear aird ar mar a chuir an Garda Síochána le sochaí sábháilte agus síochánta a chothú, agus ar an gcaoi a gcruthaíonn comhaltaí an Gharda Síochána caidrimh láidre leis na pobail áitiúla ina bhfuil cónaí orthu agus ina mbíonn siad ag obair.

Léiríonn sé na róil atá ag athrú agus na cóid chleachtais atá á bhforbairt le 100 bliain anuas sa Gharda Síochána. Ní hamháin go mbíonn na róil agus cóid seo le sonrú trí oiliúint agus iompar chomhaltaí an fhórsa, ach bíonn siad le sonrú freisin i gcúlraí inscne agus cultúir na gcomhaltaí, sna éide a chaitheann siad agus sa trealamh a bhíonn in úsáid acu.

Anuas air sin, tugtar aitheantas sa taispeántas do chomhaltaí an Gharda Síochána a rinne sáriarrachtaí chun a bpobail a choinneáil slán, cuid acu a fuair bás lena linn sin. Tugtar crógacht na gcomhaltaí seo chun cuimhne le Roll Onóra agus trí na boinn Scott a bhronnadh.

Bhí an fhoireann Forbartha tionscadail seo An Ceannfort Damien Flanagan, An Garda Síochána; Marie Mannion, Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe; An Dr Conor McNamara, Staraí Cónaithe, Comhairle Chontae na Gaillimhe; Eithne Verling, Stiúrthóir, Músaem Cathrach na Gaillimhe; Damien Donnellan, Taispeántais agus Oideachas, Músaem Cathrach na Gaillimhe, Eoin O’Neill, Bailiúcháin, Músaem Cathrach na Gaillimhe, James Reynolds, Caomhnú, Músaem Cathrach na Gaillimhe.

Bhí an tionscadal seo maoinithe ag An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán (Maoiniú Údaráis Áitiúil do Chlár Deich mBliana na gCuimhneachán), An Garda Síochána, Comhairle Chontae na Gaillimhe & Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

Is féidir an taispeántas a fheiceáil i Músaem Cathrach na Gaillimhe le linn mhí an Mheithimh ón Máirt go dtí an Satharn ó 10am go dtí 5pm.  Tá sé le fáil ar líne freisin ar https://heritage.galwaycommunityheritage.org/content/category/topics/an-garda-siochana-galway-gaillimh-1922-2022 Ina theannta sin taistealóidh an taispeántas seo timpeall na cathrach agus na tíre i rith na bliana atá romhainn.

Leave a Comment