Leagan Gaeilge

Comhráiteas

Sliocht as an gComhráiteas a rinne an Taoiseach Éanna Ó Coinnigh T.D. agus Príomh-Aire na Breataine David Cameron T.D.

Taoiseach&PM2

Ní raibh an caidreamh idir dhá thír s’againne chomh tréan riamh ná chomh suaimhneach, ná go deimhin chomh casta ná chomh tábhachtach is atá sé sa lá atá inniu ann.

Tá ár saoránaigh, a bhfuil ceangal tíreolaíoch agus staire eatarthu, nasctha inniu ar bhealach nach raibh riamh cheana, trí ghnó, polaitíocht, cultúr agus spórt, taisteal agus teicneolaíocht, agus go deimhin naisc teaghlaigh.

Baineann an dá gheilleagar tairbhe as sruth daoine, earraí, infheistíocht, caipiteal agus smaointe ar scála atá neamhchoitianta fiú sa ré seo de chomhtháthú geilleagair domhanda.

Tá dlúthchaidreamh polaitiúil eadrainn atá fréamhaithe sa dul chun cinn atá déanta againn in éineacht le 25 bliain anuas le próiseas síochána Thuaisceart Éireann. Seasaimid le chéile agus muid ag tacú go leanúnach agus gan choinníoll leis na Comhaontuithe agus na forais a bhí ina dtoradh ar an bpróiseas.

Ba bhliain chinniúnach 2011 nuair a thug an Bhanríon Cuairt Stáit ar Éirinn — siombal de dhlúthchaidreamh cairdiúil, comhaimseartha. Táimid ag súil go dtabharfaidh Uachtarán na hÉireann Cuairt Stáit ar an mBreatain in am trátha.

Ba bhliain shiombalach eile 2012 inár gcaidreamh sheasmhach nuair a tháinig an Tóirse Oilimpeach ar camchuairt go hÉirinn i mí an Mheithimh chun solas a chaitheamh ar oidhreacht shaibhir agus ar uaillmhianta spóirt ár lúthchleasaithe agus iad ag ullmhú do Chluichí Oilimpeacha Londain 2012.

Chuir 2012 tús freisin le hócáidí dheich mbliana na gcuimhneachán a thabharfaidh chun cuimhne na himeachtaí a mhúnlaigh ár gcinniúintí polaitiúla. Tugann an tsraith ócáidí cuimhneacháin seo deis dúinn féachaint ar phríomhimeachtaí ár staire agus ár machnaimh a dhéanamh orthu. Déanfaimid é sin ar bhealach a bheidh cruinn ó thaobh na staire de, a léireoidh meas ar a chéile, agus a thabharfaidh an chuimsitheacht agus an t-athmhuintearas san áireamh.

Ach táimid ag iarraidh a chinntiú nach ag féachaint siar amháin a bheimid sna deich mbliana seo amach romhainn, ach go mbeimid ag féachaint chun cinn chomh maith; deich mbliana de chomhoibriú treisithe agus athnuaite idir dhá thír s’againne.

Chuige sin, tá tús curtha againn le dianchlár oibre atá dírithe ar an gcaidreamh idir an Bhreatain agus Éire a threisiú sna deich mbliana seo amach romhainn.

Leanfaimid lenár n-iarrachtaí an t-athmhuintearas a chur chun cinn, agus muid ag cur bonn faoi aidhm an Fheidhmeannais sochaí chomhtháite, chomhroinnte agus imeasctha a chruthú i dTuaisceart Éireann. Comhoibreoimid leis an bhFeidhmeannas chun comóradh a dhéanamh ar na himeachtaí atá le teacht, ar bhealach a léiríonn meas ar a chéile agus a chuireann tuiscint ar a chéile chun cinn.

Tá sé i gceist againn gur túsphointe a bheidh sa Chomhráiteas seo chun an fhéidearthacht a fhíorú sna deich mbliana atá amach romhainn maidir le caidrimh níos dlúithe a chothú idir na glúine reatha agus na glúine atá le teacht ar an dá oileán seo againne.


Main Menu