Leagan Gaeilge

Cóipcheart

Tá an t-ábhar atá le fáil ar an láithreán seo faoi réir chóipcheart an Rialtais de réir an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Is féidir an t-ábhar a íoschóipeáil chuig comhad nó chuig printéir le haghaidh úsaide pearsanta amháin. I gcás an t-ábhar seo a bheith á eisiúint chuig daoine eile, ní mór admháil a dhéanamh i leith na foinse (lena n-áirítear URL) agus an stádais cóipchirt. Ní shíneann an cead chun ábhar cóipchirt Rialtais a atáirgeadh chuig aon ábhar ar an láithreán seo ar ábhar é de chuid tríú páirtí. Ní mór údarú chun ábhar den sórt sin a atáirgeadh, a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt lena mbaineann. Tá iarracht déanta ag an An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta cóipcheart nó ceart intleachtúil eile de chuid na n-úinéirí cearta a lua i gcás inar cuí sin a dhéanamh. I gcás nár luadh na cearta sin nó gur dearmadadh na cearta sin a lua, déanfaidh An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ar fhógra a fháil ina leith, an méid sin a cheartú nó a shlánú ar shlí eile.


Main Menu