Leagan Gaeilge

Clár Dheich mBliana na gCuimhneachán

Thosaigh clár Dheich mBliana na gCuimhneachán in 2012 agus díreoidh sé i dtosach báire ar an mórán cuimhneachán céad bliain ar imeachtaí a tharla sa tréimhse 1912–1916. Comhlánóidh an Clár an clár leanúnach de chuimhneacháin bhliantúla agus reáchtálfar imeachtaí speisialta cuimhneacháin ar chothrom lae na bpríomhimeachtaí. Cuireann Clár Dheich mBliana na gCuimhneachán deis ar fail chun díriú ar fhorbairt a dhéanamh ar rochtain ar thaifid stairiúla agus ar acmhainní príomha ón tréimhse sin, agus chun gníomhú le comhlachtaí áitiúla agus náisiúnta cultúrtha chun sraith taispeántas agus plé poiblí a chur ar bun. Comhoibreoimid freisin le páirtithe leasmhara ó chomhlachtaí ionadaíocha agus ón earnáil phobail agus dheonach chun tionscnaimh chuimhneacháin a éascú.

Beidh an clár leathan agus cuimsitheach agus cuirfidh sé béim ar an timpeallacht eacnamaíoch agus sóisialta a bhí ann sa tréimhse sin, chomh maith leis na hathruithe ar ghnásanna cultúrtha agus taithí na nÉireannach thar lear. I measc na n-imeachtaí tábhachtacha a bhfuiltear ag déanamh comóraidh orthu tá Céad Bliain ó Chúnant Uladh, bunú Óglaigh na hÉireann, an Bille Rialtais Dúchais agus an Bill Talmhan, Frithdhúnadh 1913, Éirí Amach 1916 agus mórán cuimhneachán ar an gCéad Chogadh Domhanda, lena n-áirítear an tuirlingt ar Gallipoli, ionsaí an Somme agus cath Messines. Freisin, beidh béim ar an Athbheochan Liteartha, an ghluaiseacht i gcomhair cearta vótála, an streachailt i gcomhair cearta fostaithe agus mórán príomhimeachtaí agus príomhthéamaí eile ón tréimhse.

Cuimseoidh an clár traidisiúin dhifriúla ar oileán na hÉireann agus tá sé mar aidhm leis an tuiscint agus an meas ar imeachtaí tábhachtacha a fheabhsú i measc an daonra i gcoitinne. Cuirfidh an clár oifigiúil deis ar fáil chun díriú ar thaithí laethúil an ghnáthdhuine a bhí ag maireachtáil le linn tréimhse neamhghnách, chomh maith le béim ar na ceannairí agus ar na príomhcharachtair a raibh baint acu leis na himeachtaí sin. Cuirfidh an clár léargas nua agus idirphlé cuiditheach ar fáil agus tá sé mar aidhm leis comhthuiscint níos doimhne a chothú idir daoine ó thraidisiúin éagsúla ar oileán na hÉireann.


Main Menu